เป็นอาหารเสริมที่ผลิตจากวัตถุดิบและ แร่ธรรมชาติ ซึ่งให้ธาตุอาหารสูง ประกอบด้วย ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ทั้งยังมี วิตามิน อินทรีย์วัตถุ ฮอร์โมนรวมและเอนไซม์ต่างๆที่จำเป็น ต่อพืชอย่างครบถ้วน อาหารเสริมพืช NYD ยังช่วยดึง ปุ๋ยเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินมาเสริมสร้างความเจริญเติบโต ให้แก่พืชได้อีก อีกทั้งแก้ความเป็นกรดของดินทำให้ดิน มีสภาพเป็นกลางที่เหมาะสมแก่พืชในการเจริญเติบโต มากที่สุด เมื่อใช้แล้วผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายในระยะปลูกเพียงฤดูเดียวเท่านั้น
        
 
  ปุ๋ยเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินมาเสริมสร้างความเจริญเติบโต ให้แก่พืชได้อีก อีกทั้งแก้ความเป็นกรดของดินทำให้ดิน มีสภาพเป็นกลางที่เหมาะสมแก่พืชในการเจริญเติบโต มากที่สุด เมื่อใช้แล้วผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ภายใน ระยะปลูกเพียงฤดูเดียวเท่านั้น
        


 

เป็นอาหารเสริมที่ผลิตจากวัตถุดิบและ แร่ธรรมชาติ ซึ่งให้ธาตุอาหารสูง ประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ทั้งยังมี วิตามิน อินทรีย์วัตถุฮอร์โมนรวมและเอนไซม์ต่างๆที่จำเป็น ต่อพืชอย่างครบถ้วน อาหารเสริมพืช NYDยังช่วยดึง ปุ๋ยเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินมาเสริมสร้างความเจริญเติบโต ให้แก่พืชได้อีกอีกทั้งแก้ความเป็นกรดของดินทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางที่เหมาะสมแก่พืชในการเจริญเติบโตมากที่สุด เมื่อใช้แล้วผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายในระยะปลูกเพียงฤดูเดียวเท่านั้น
 
 
       
 
 
 
 
COPYRIGHT (C) N.Y. Development Co.,Ltd. All rights reserved.
Created By SiamWebMate